Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ
ul. Jagiellońska 34
03-719 Warszawa


Tytuł projektu: „Modernizacja infrastruktury medycznej SZPZLO Warszawa Praga – Północ w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej POZ i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej AOS”

Cel projektu: Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez doposażenie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ

Planowane efekty:

-Korzyści dla społeczeństwa koncentrują się głównie przy wzroście dostępności do usług medycznych, osiągniętemu m.in. dzięki skróceniu czasu oczekiwania pacjenta na badania oraz zabiegi. Rosnąca liczba zachorowań pacjentów powoduje konieczność zwiększenia „wydajności” świadczenia usług medycznych tak aby każdy pacjent miał zapewniony dostęp do usług medycznych. Projekt zakłada zakup sprzętu medycznego, który pozwoli na wymianę wyeksploatowanego sprzętu medycznego na bardziej specjalistyczny i nowoczesny tym samym usprawni wykonywanie badań i zabiegów co przełoży się na szybszą obsługę pacjentów.

- Realizowany projekt przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa wykonywania badań i zabiegów. Zawodność sprzętu medycznego, częste awarie i czas poświęcony na serwis wpływa na bezpieczeństwo pacjentów. Nowy sprzęt zakupiony w ramach projektu umożliwi wprowadzanie bezinwazyjnych lub mniej inwazyjnych zabiegów co ma istotne znaczenie dla procesu leczenia. Realizacja projektu poprzez zakup nowoczesnej aparatury pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo zarówno dla pacjenta jak również kadry medycznej obsługującej sprzęt.

- Społeczeństwo wyraźnie odczuje poprawę jakości wykonywanych badań i zabiegów. Zły stan techniczny sprzętu medycznego wpływa na niski poziom świadczonych usług medycznych, zakup nowoczesnego, wysokiej klasy sprzętu wpłynie pozytywnie na poprawę jakości wykonywanych usług.

- Realizowany projekt przyczyni się do poprawy wizerunku Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ jako podmiotu podnoszącego jakość i dostępność swoich usług w celu zwiększenia zadowolenia pacjentów co wpłynie pozytywnie na nastawienie pacjentów i zaufanie do służby zdrowia a w konsekwencji pacjenci chętniej będą poddawać się badaniom i zabiegom.

- Skuteczna diagnostyka radiologiczna do której przyczyni się m.in. zakup aparatu RTG, oraz USG wpłynie pozytywnie na stan zdrowia mieszkańców, zmniejszą się wydatki na leki poprawiające stan zdrowia powodując oszczędność w kosztach leczenia.

Całkowita wartość projektu: 3 623 882,94 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 715 357,55 zł.